VPP UNIQA pojišťovna, a.s.

Obecné informace k Benefitovým golfovým kartám

BGC Insurance - GREEN a BGC All Insurance - GOLD

Pojištěné osoby

1.  Pojištěným je každý držitel platné karty vydané pojistníkem (Golf Card, s.r.o.), a to držitel platné karty BGC Insurance - GREEN nebo držitel platné karty BGC All Insurance - GOLD, který zaplatil pojistníku poplatek za vydání karty.

2.    Pojištění platí vždy po dobu platnosti karty, která je vždy 12 měsíců od data jejího vydání.

Rozsah pojištění

1. Cestovní pojištění zahrnuje krytí pro jednotlivé druhy pojištění do výše pojistných částek podle typu Benefit Golf Card, dle této tabulky:

Pojištění pro držitele platných karet BGC Insurance - GREEN i BGC Insurance - GOLD

Pojištění / Tarif Pojištění - POUZE PRO ČR

Pojistná částka

Pojištění smrti následkem úrazu
150.000,- Kč
Pojištění trvalých následků úrazu  300.000,- Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby
1.000.000,- Kč
Pojištění zavazadel – pouze golfové vybavení 10.000,- Kč 
 
 
Pojištění pro držitele platných karet BGC All Insurance - GOLD
Pojištění / Tarif Pojištění
Pojistná částka
Pojištění smrti následkem úrazu - ČR 150.000,- Kč
Pojištění trvalých následků úrazu - ČR 300.000,- Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby - ČR 1.000.000,- Kč
Pojištění zavazadel - pouze golfové vybavení - ČR 10.000,- Kč
Pojištění léčebných výloh - ZAHRANIČÍ 2.000.000,- Kč
Pojištění asistenčních služeb - ZAHRANIČÍ 2.000.000,- Kč
Pojištění smrti následkem úrazu - ZAHRANIČÍ 150.000,- Kč
Pojištění trvalých následků - ZAHRANIČÍ 300.000,- Kč
Pojištěn odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby - ZAHRANIČÍ 2.000.000,- Kč
Pojištění zavazadel - pouze golfové vybavení - ZAHRANIČÍ 50.000,- Kč

Pojistné plnění

1.  Pojistné plnění bude v souladu se zněním Všeobecných Pojistných Podmínek a smluvních ujednání poskytnuto přímo pojištěné osobě popř. obmyšleným osobám. V případě neuvedení obmyšlené osoby bude plnění poskytnuto osobám určeným podle § 817 občanského zákoníku.

2.    Pojistné plnění je splatné v tuzemské měně.

Hlášení pojistných událostí

1.    Při každé škodné události musí pojištěná osoba popř. pojistník zaslat pojistiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů po ukončení pojištěn cesty, řádně vyplněn formulář „Oznámení pojistné události“ potvrzený pojistníkem včetně další předepsané dokumentace na adresu: UNIQA pojišťovna, a.s., odbor cestovního pojištění, Bělohorská 19, 160 12 Praha 6.  

Odchylky od VPP

1.      Odchylně od VPP, a to Části A, Článku 4 - Výluky z pojištění , bodu 1), dále Části C, Článku 4 - Výluky z pojištění, bodu 2b) a dále Části D, Článku 4 - Výluky z pojištění, bodu 1m) se sjednává, že cestovní pojištění platí i pro účast pojištěného ve veřejně organizovaných golfových soutěžích a golfových turnajích.

2.        Odchylně od VPP - obecné části, Článku 3 - Doba trvání pojištění, pojistné období sjednává, že pojištění vstupuje v platnost vždy okamžikem opuštění území ČR pojištným a končí okamžikem překročení státní hranice CR směrem ze zahraničí. V případě nepřetržitého pobytu pojištěného v zahraničí delšího než 120 dnů končí pojištění 120. den tohoto pobytu. Celkový počet dnů strávených mimo ČR během doby pojištění není omezen. Toto ustanovení neplatí pro Pojištění smrti následkem úrazu, a Pojištění trvalých následků úrazu. Tyto dva typy pojištění jsou platné kdekoliv na celém území ČR. Typ pojištění - Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby je platné v ČR i zahraničí.

3.      Odchylně od VPP, Části E - Pojištění cestovních zavazadel, Článku 1 - Předmět pojištění, bodu 1 je předmětem pojištění pouze golfové vybavení ve vlastnictví pojištěného. Za golfové vybavení se počítají golfové boyty, golfové hole a golfový bag (dále jen "zavazadla").

4.      Odchylně od VPP, Části E - Pojištění cestovních zavazadel, Článku 2 - Pojistná událost, bodu 1 se pojištění zavazadel nevztahuje na ztrátu nebo poškození zavazadel při přepravě dopravcem (letecká či autobusová přeprava).

5.      Odchylně od VPP, Části E - Pojištění cestovních zavazadel, Článku 2 - Pojistná událost, bodu 2b) se pojištění zavazadel vztahuje na odcizení zavazadel krádeží vloupaním do motorového vozidla nebo obytného přívěsu prokazatelně v době mezi 8. až 22. hodinou pouze v případě, pokud prokazatelně byla zavazadla uložena v zavazadlovém prostoru vozidla nebo v obytném přívěsu.

6.     Odchylně od VPP - obecné části, Článku 3 - Doba trvání pojištění, pojistné období sjednává, že pojištění vstupuje v platnost vždy okamžikem vstupu do golfového areálu na území ČR a končí okamžikem opuštění golfového areálu na území ČR.

7.  Odchylně od VPP, Části E - Pojištění cestovních zavazadel, Článku 1 - Předmět pojištění, bodu 1 je předmětem pojištění pouze golfové vybavení ve vlastnictví pojištěného. Za golfové vybavení se počítají golfové boty, golfové hole a golfový bag (dále jen "zavazadla").

8.   Odchylně od VPP, Části E - Pojištění cestovních zavazadel, Článku 2 - Pojistná událost, je pojistnou událostí majetková škoda na zavazadlech, která byla pojištěnému způsobena právě a jen odcizením zavazadel krádeží vloupáním do motorového vozidla nebo obytného přívěsu prokazatelně v době mezi 8. až 22. hodinou pouze v případě, pokud prokazatelně byla zavazadla uložena v zavazadlovém prostoru vozidla nebo v obytném přívěsu.

Rozšířené vnímání golfu
©2005 GolfCard.cz