VOP Golf Card

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY O UŽÍVÁNÍ KARET BENEFIT GOLF CARD

vydávaných společností Golf Card, s.r.o. (dále jen GC), se sídlem v Krakovské 18, Praha 1. 110 00, IČO: 272 58 921

platnost od 1.10.2006

Čl.: I.
 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) se vztahují na užívání platebních karet BENEFIT GOLF CARD (dále jen BGC) při placení na obchodních místech na území České republiky označených symbolem BGC, GC, eventuelně jinými symboly uveřejněnými na www.golfcard.cz .
 2. GC umožní zákazníkovi za podmínek stanovených těmito VOP odebrat v síti obchodních míst zboží a služby podle kategorie karty BGC a podle jednotlivých tříd služeb a zboží specifikovaných zákazníkem v objednávce o vydání platební karty a platit je bezhotovostně platební kartou BGC. Jednotlivé kategorie karet a služby s nimi spojené jsou uvedeny v příloze č. 1 a výčet jednotlivých služeb a zboží, jejichž placení lze realizovat prostřednictvím platebních karet, přiložených k těmto VOP a tvoří jejich nedílnou součást. Seznam obchodních míst, u nichž jsou karty BGC akceptovány, jsou uveřejněny a aktuálně platné na www.golfcard.cz . GC je oprávněna měnit nebo doplňovat síť obchodních míst a zajistí, aby veškerá místa akceptace platebních karet BGC byla viditelně označena symbolem BGC, GC.
 3. Karta "BGC" opravňuje majitele k využívání benefitů u nasmlouvaných partnerů.
 4. Golf Card, s.r.o. se zavazuje min. 1x měsíčně aktualizovat nabídku partnerů a slev na svých www stránkách.
 5. Karta "BGC" je nepřenosná a pracovníci smluvních partnerů mají právo na ověření totožnosti držitele.
 6. Karta "BGC" bude vydána a doručena na výše uvedenou adresu (korespondenční adresu) max. do 21 pracovních dnů od obdržení objednávky a uhrazení platby na účet Golf Card, s.r.o.
 7. Nákup u obchodních míst se uskutečňuje za ceny platné v tomto místě v okamžiku nákupu a v měně CZK. GC nenese odpovědnost za případné spory mezi zákazníkem a provozovatelem obchodního místa.
 8. Při nákupu zboží a služeb realizovaného prostřednictvím platební karty BGC držitel karty vstupuje do pozice zplnomocněného zástupce GC a zboží či služby tak nakupuje jejím jménem a na účet GC (průkazem oprávnění jednat jménem GC je platná karta BGC). Veškeré reklamace spojené s odpovědností prodávajícího za vady nakoupeného zboží či služeb jsou držitelé karet však povinni uplatnit u provozovatele obchodního místa, neboť podle smlouvy uzavřené mezi GC a provozovatelem obchodního místa, či obchodním partnerem GC, zastřešující spolupráci s konkrétním obchodním místem. O akceptaci karet BGC k platbám za zboží a služby, provozovatel obchodního místa přebírá veškerou odpovědnost prodávajícího za vady zboží a služeb realizovaných prostřednictvím platebních karet BGC. Při koupi je držitel karty oprávněn požadovat po provozovateli obchodního místa vystavení daňového dokladu o koupi zboží. Provozovatel obchodního místa je však povinen vydat ke každému nákupu realizovanému platební kartou BGC vrchní část účtenky vytištěné z platebního terminálu zaznamenávající uskutečněný nákup. Spodní část vytištěné účtenky je držitel karty povinen podepsat a vrátit zpět zaměstnanci provozovatele obchodního místa. Podpisem účtenky zákazník stvrzuje správnost provedené operace.
 9. Zákazník se zavazuje uhradit společnosti GC hodnotu nakoupeného zboží a služeb a s tím spojené poplatky v souladu s dalšími ustanoveními těchto VOP.
 10. Zákazník souhlasí, aby se platby za nákupy zboží a služeb realizované prostřednictvím platebních karet BGC, jakož i poplatky za ostatní služby poskytované společností GC uskutečňovaly formou nabití karty (tedy zaslání peněz v Kč) na účet GC vedeného u KB, a.s. číslo účtu 35-6930890297/0100 a to před zaplacením objednané zboží či služby prostřednictvím BGC. Následně bude úhrada za zboží, či služby zúčtována a zaplacena GC mezi GC a nasmlouvaným obchodním partnerem, nebo subjektem zastřešující spolupráci s daným obchodním partnerem.
 11. V "Ceníku služeb" je uveden taxativní výčet služeb a poplatků za služby poskytované GC v souvislosti s vydáním platebních karet, jejich blokací a dalších navazujících služeb. Tyto poplatky jsou splatné spolu s platbami za realizované nákupy, a to na základě provedeného úkonu GC, platba za tyto úkony je splatná při následující obchodní transakci kartou BGC. Zákazník prohlašuje, že byl seznámen s Ceníkem služeb GC a s cenami v něm uvedenými souhlasí. Se změnami cen za služby GC bude zákazník seznámen prostřednictvím obchodní sítě obchodních míst BGC nebo písemně nebo e-mailem, nebo oznámením na www.golfcard.cz, uveřejněním nebo doručením nového ceníku služeb GC nebo jiným vhodným způsobem.
Čl.: II.
 1. Po doručení řádně vyplněné a podepsané objednávky na adresu GC nebo realizací objednávky učiněné formulářem na www.golfcard.cz v sekci „Objednat kartu“ a dále po inkasu ceny za aktivaci karty, obdrží zákazník poštou požadované platební karty. Současně s kartou obdrží zákazník informaci o osobním kódu (PIN), který slouží k autorizaci plateb. Zákazník je odpovědný za důsledky jeho zneužití, resp. vyzrazení.
 2. První použití karty na obchodním místě je podmíněno použitím zákazníkem zvoleného aktivačního kódu (PAN), který zákazník dostal v uvítacím dopisu ke kartě BGC. Zákazník je povinen si uvítací dopis ke kartě BGC s uvedeným PAN a PIN ponechat a uschovat na bezpečném místě a tím zabránit vyzrazení PANu a PINu. Zákazník je odpovědný za veškeré případné škody vzniklé zneužitím kódu PAN a PIN.
 3. Před prvním použitím karty je třeba provést registraci na www.golfcard.cz v sekci „Pro uživatele“ – k registraci - budete muset zadat číslo čipu Vaší karty, které je uvedeno v tomto dopisu i na zadní straně karty, a PIN. Přihlašovací jméno i heslo si zákazník zvolí sám a bude jej používat při každém dalším přihlášení.
 4. K akceptaci čipových karet BGC dochází na obchodních místech prostřednictvím platebního terminálu tak, že držitel karty poté, co obsluha obchodního místa vloží kartu BGC do snímacího zařízení, odsouhlasí výši uskutečněného nákupu a v případě, že bude terminálem vyzván, zadá i svůj osobní autorizační kód PIN. Pokud po odsouhlasení výše nákupu zjistí zákazník, že došlo k chybě ve výši či skladbě nákupu, bere zákazník na vědomí, že uskutečněnou platbu lze stornovat pouze bezprostředně po jejím provedení na platebním terminálu, kde byla provedena, a to nejpozději před provedením následující operace na terminálu.
 5. Ve výjimečných případech, například při poruše elektronického snímacího zařízení, musí být platba zboží a služeb na obchodním místě provedena hotovostí. Zákazník bere tuto skutečnost na vědomí a zavazuje se uhradit takto provedený nákup v plné výši.
 6. Zákazník souhlasí s tím, že obsluha obchodních míst je při platbě kartou oprávněna kartu zabavit a to v případě, že je karta zablokována neúspěšnými pokusy při zadání čísla PIN nebo v případě, že je karta zablokována z důvodu oznámení o jejím odcizení nebo ztrátě nebo z jiného důvodu v souladu s těmito VOP.
 7. Zákazník se zavazuje, že zajistí, aby se karta nedostala do rukou neoprávněné osoby, zejména je povinen ji vhodným způsobem zabezpečit před odcizením a zabránit jakémukoliv jejímu zneužití. Zákazník je povinen uhradit GC veškeré pohledávky vzniklé neoprávněným používáním jeho karet, a to až do doby uplynutí 24 hodin od okamžiku nahlášení ztracené (zcizené) karty, či vyzrazením kódu PIN v souladu s bodem 9 tohoto článku.
 8. Zákazník se zavazuje, že ztrátu, odcizení karty nebo vyzrazení kódu PIN, neprodleně oznámí GC telefonicky. Při telefonickém oznámení je zákazník povinen prokázat se aktivačním kódem– viz odstavec číslo 2 tohoto článku. Toto oznámení chrání zákazníka před povinností uhradit případné pohledávky vzniklé neoprávněným užíváním karty od doby 24 hodin po provedení takového oznámení GC. GC bezodkladně zablokuje použití takové karty a do 10 pracovních dnů v rámci technických možností neprodleně vydá zákazníkovi novou kartu. GC nenese eventuální náklady za nákupy uskutečněné na kartu od doby 24 hod. po obdržení oznámení o její ztrátě či odcizení.
 9. V případě porušení těchto VOP ze strany držitele karty je GC oprávněna zablokovat kartu držitele, a to bez předchozího upozornění. Za porušení obchodních podmínek se považuje zejména:
  1. užívání karty BGC neoprávněným způsobem (jiným, než je uvedeno v těchto VOP)
  2. používání karty BGC jinou – než oprávněnou osobou
 10. K automatickému zablokování karty rovněž dojde poté, co zákazník provede několikanásobně, opakovaně třikrát v řadě za sebou chybné zadání kódu PIN. V případě zablokování karty po opakovaně chybném zadání kódu PIN je zákazník povinen požádat GC o odblokování karty a uhradit cenu za tuto službu podle platného ceníku GC.
 11. Typ a funkčnost Základní karty BGC, BGC je platná a vydaná na dobu neurčitou. U ostatních typů karet BGC mimo Základní karty BGC, je platnost typu a funkčnosti karet BGC omezen na 12 měsíců od data odeslání nebo osobního převzetí od zástupců GC. Reaktivace typu a funkčnosti karty podléhá úhradě poplatku za aktivaci BGC na následující období, tj. 12 měsíců, a to dle aktuálního ceníku uveřejněného na www.golfcard.cz. Před ukončením doby platnosti obdrží zákazník e-mailovou informaci o skončení platnosti typu karty. Pokud zákazník požaduje kartu nového typu, musí požádat písemně nebo e-mailem na info@golfcard.cz o změnu typu původní karty BGC.
 12. Zákazník je povinen neprodleně písemně oznámit GC změnu jakéhokoliv údaje uvedeného v objednávce platební karty anebo v její příloze.
Čl.: III.
 1. Smluvní vztah o užívání platební karty se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem odeslání nebo převzetí BGC nebo složením peněžité záruky (nabití karty) podle Čl. I/ bod 10. těchto VOP .
 2. Na vydání karty není právní nárok. GC si vyhrazuje právo zamítnout žádost zákazníka o vydání karty bez udání důvodu. V případě, že byla žádost zamítnuta, informuje o tom GC zákazníka doporučeným dopisem.
 3. Zákazník může smluvní vztah kdykoliv písemně vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď nabývá účinnosti dnem jejího doručení GC. Spolu s výpovědí je držitel zároveň povinen vrátit GC veškeré vydané platební karty. V případě, že zákazník spolu s výpovědí nedoručí GC užívané platební karty, provede GC blokaci nevrácených platebních karet. GC je pak povinna ve lhůtě tří měsíců vypořádat vzájemné závazky a zaslat zákazníkovi konečné vyúčtování. Jestliže toto vyúčtování vykazuje dluh zákazníka vůči GC, který není možno vyrovnat inkasem z jeho účtu, je zákazník povinen dlužnou částku uhradit GC nejpozději do 5 dnů od doručení konečného vyúčtování.
 4. GC je oprávněna smluvní vztah kdykoliv písemně vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpověď nabývá účinnosti dnem jejího doručení držiteli karty. K předpokládanému datu doručení výpovědi je GC oprávněna zablokovat karty dotčené výpovědí. Po obdržení výpovědi je zákazník povinen neprodleně vrátit karty s výjimkou karet s prošlou dobou platnosti GC.
 5. Po skončení platnosti smlouvy zákazník nesmí zboží a služby poskytované na obchodních místech platit bezhotovostně prostřednictvím karet BGC ani karty používat k čerpání služeb a výhod k nim poskytovaných a je povinen tyto karty s výjimkou karet s prošlou dobou platnosti vrátit neprodleně GC, a to do 3 dnů od doručení výpovědi. V případě, že zákazník poruší povinnost vrátit karty BGC po obdržení výpovědi ze strany GC, je GC oprávněna vyúčtovat zákazníkovi smluvní pokutu ve výši Kč 2.000,- za každou kartu a každý započatý měsíc počínaje měsícem následujícím po porušení této povinnosti zákazníkem.
 6. Zákazník není oprávněn přenášet svoje práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na třetí stranu bez předchozího souhlasu GC.
 7. Za škody způsobené porušením povinností vyplývajících ze smlouvy odpovídá GC podle obecně závazných právních předpisů.
 8. Ve smyslu § 262 obchodního zákoníku se strany dohodly, že závazkový vztah ze smlouvy se řídí obchodním zákoníkem.
 9. Zákazník bere na vědomí, že po dobu trvání užívání platební karty, a to až do vyrovnání veškerých závazků vzniklých zákazníkovi z tohoto smluvního vztahu, bude GC o něm shromažďovat tyto údaje: rodné číslo, jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, e-mail, vzdělání, pracovní zařazení a uchovávat je v elektronické podobě. Zákazník bere dále na vědomí, že za účelem zajištění veškerých služeb spojených s platebními kartami budou tyto údaje dále zpřístupněny smluvním partnerům GC poskytujícím tyto služby, a to společnosti (i) Golf Card, s.r.o., se sídlem Krakovská 18, Praha 1, IČ 272 58 921, zapsaná u RS v Praze, odd. C vl. 108231, (ii) Golf Planet, s.r.o., se sídlem Krakovská 18, Praha 1, IČ 271 86 890 zaps. u RS v Praze, odd. C 102906, (iii) Tee Time, a.s., se sídlem Evropská 49/1729, Praha 6, IČ 649 49 371, zaps. u RS v Praze, odd B 3764, (iv) GrECo, International, poradenství pro riziko a pojištění s.r.o.., se sídlem Novodvorská 994/138, IČ 45793107, zaps. u RS v Praze, odd. C 11153, (v) UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Bělohorská 19/269, Praha 6, IČ 492 40 480, zaps. u RS v Praze, odd B 2012, (vi) Michal Rázga, se sídlem ČSA 2953, Karviná - Hranice, IČ 641 44 523 (dále společně „Subjekty“), v případě, že zákaník souhlasil s pojištěním, zpracovává jeho osobní údaje a případně citlivé údaje, tj. osobní údaje vypovídající o trestné činnosti a zdravotním stavu (dále jen „citlivé údaje“) uvedené a dobrovolně poskytnuté v žádosti nebo získané po dobu trvání užívání BGC, přičemž účel, rozsah a doba zpracovávání osobních údajů, včetně citlivých údajů, jsou uvedeny níže. Zákazník výslovně souhlasí s tím, aby každý ze Subjektů zpracovával jeho osobní údaje, případně citlivé údaje, za účelem využívání takových osobních údajů, včetně citlivých údajů, v rámci svého předmětu podnikání, tj. poskytování benefitových karet, úvěrů a půjček a dalších služeb přímo nebo nepřímo souvisejících s předmětem podnikání a to v rozsahu manuálního, automatizovaného zpracování nebo i jinými prostředky, zejména je pak každý ze Subjektů oprávněn tyto osobní údaje, včetně citlivých údajů, zpracovávat ve svém vlastním informačním systému, který bude provozovat, případně v informačních systémech třetích osob, (i) jež kterýkoli ze Subjektů pověřil plněním svých smluvních či zákonných povinností, včetně realizace práv ze smluv či jiných ujednání se zákazníkem, (ii) s nimiž kterýkoli ze Subjektů jedná o postoupení pohledávek vůči osobě zákazníka nebo o převodu závazků zákazníka, (iii) účastnícím se platebního styku, zpracovávat osobní a citlivé údaje prostřednictvím Internetu, popř. jiných kanálů umožňujících zabezpečený přenos datových, textových, hlasových a obrazových zpráv.
 10. Každý zákazník má právo na přístup do databáze GC v části týkající se jeho evidovaných údajů a další práva stanovená v § 21 zákona č. 101 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Podpisem objednávky o vydání platební karty zákazník zároveň uděluje GC souhlas k uvedenému zpracování osobních údajů a jejich zpřístupnění uvedeným smluvním partnerům.
 11. Reklamaci transakcí učiněných kartou BGC je možné učinit pouze písemně na adrese GC a to do 30-ti dnů od vzniku reklamované skutečnosti. Zákazníkem uplatněná reklamace nemá odkladný účinek ve vztahu k zaplacení vyúčtovaného zboží a služeb. V případě, že GC po prověření uzná zákazníkovu reklamaci, bude následující vyúčtování zboží a služeb sníženo o reklamovanou částku.
 12. GC ručí za správnost provedených transakcí po dobu 1 měsíce od jejich realizace. GC přitom neodpovídá za výši částky účtované obchodním místem a schválené zákazníkem. V takovém případě je zákazník povinen uplatnit svůj eventuální nárok přímo proti obchodnímu místu.
 13. GC je oprávněna v případě neplnění smluvních podmínek ze strany zákazníka poskytnout údaje o jeho nesplněných závazcích do informačních center poskytujících servis o neplatičích. Jinak GC není oprávněna poskytovat jiným subjektům, mimo poskytovatelů služeb uvedených v bodě 9 tohoto článku, jakékoliv informace o držitelích karet.
Čl.: IV.
 1. GC je oprávněna jednostranně tyto obchodní podmínky kdykoliv měnit či doplňovat. Veškeré změny či doplňky budou vyvěšeny na www.golfcard.cz a to minimálně 10 dnů před nabytím účinnosti změn v nich stanovených. Nebude-li zákazník se změnami či doplňky souhlasit, zavazuje se tímto, že okamžitě přestane používat platební karty a bez zbytečného odkladu podá GC písemnou výpověď ze smlouvy za podmínek uvedených v Čl.: III. odst. 3 těchto VOP.
 2. Zákazník bere na vědomí, že GC je oprávněna postoupit své pohledávky vyplývající z uzavřených smluv s držiteli karet na třetí osoby.
 3. Zákazník je povinen zasílat veškerou korespondenci určenou GC na adresu: Golf Card, s.r.o., se sídlem v Krakovské 18, Praha 1. 110 00. O případné změně této adresy budou zákazníci včas informováni na www.golfcard.cz.
 4. Veškerá korespondence určená zákazníkovi bude zasílána na jeho poslední známou adresu. Zásilka se považuje za doručenou pátým kalendářním dnem následujícím po dni odeslání GC a to i v případě, kdy zákazník zásilku odmítne převzít nebo se o zaslání nedozvěděl.
 5. Držitel karty "BGC" souhlasí se všemi uvedenými obchodními podmínkami a svůj souhlas potvrzuje zasláním objednávky, úhradou platby za kartu "BGC" nebo převzetím karty BGC.
 6. Držitel karty "BGC Insurance" a "BGC All Insurance" souhlasí se všemi uvedenými obchodními podmínkami společnosti Golf Card, s.r.o. a Všeobecnými pojistnými podmínkymi společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. vydaných k výše uvedeným kartám "BGC". Svůj souhlas potvrzuje zasláním objednávky, úhradou platby   nebo převzetím těchto výše uvedených karet v čl.: IV. bod 6. těchto VOP.

Všeobecné pojistné podmínky společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. ke kartám "BGC Insurance a BGC All Insurance"  - ZDE.

Ceník služeb - ZDE. 

nejlepší software na sledování vašeho skóre pro mobilní telefony.
Více informací o mScorecard™

Rozšířené vnímání golfu
©2005 GolfCard.cz